Lezen

Zonder langdradige toelichting hier enkele publicaties die wij zeer de moeite waard vinden. En misschien jij ook!

Anders leven en zorgen

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg. De Raad voor de Volksgezondheid pleit voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden.

De raad geeft een hele rij aan adviezen over wat er nodig is:

  • Positioneer het informele netwerk als onderdeel van een team. De samenwerking zou niet vrijblijvend moeten zijn voor een organisatie, maar stevig ingebed in haar beleid en de besturingsfilosofie. Ook verdienen informele zorgverleners een standaard plek in een team van informele en formele zorgverleners, dat het liefst zo vroeg mogelijk in het zorgtraject wordt gevormd.
  • Verder wordt geadviseerd om beroepskrachten te trainen om het gelijkwaardige gesprek met cliënten en naasten/vrijwilligers te voeren over verwachtingen en rollen. Door het zichtbaar maken van impact. De positie van naasten en vrijwilligers wordt verstevigd door de impact helder te krijgen van de hernieuwde samenwerking.
  • Waardeer informele zorgverleners als gelijkwaardige partners. Naasten en vrijwilligers verdienen een stevige stem in de zorgorganisatie. Dat vraagt onder andere dat deze groep vertegenwoordigd is in beleid en regelmatig wordt geraadpleegd.
  • Laat strakke kwaliteitskaders los en vereenvoudig regels. De vele regels, vereisten en kaders belemmeren naasten en vrijwilligers om zorghandelingen uit te voeren. Vermijd daarom bureaucratie en verminder de beroepsexclusiviteit.

Lees of download hier het rapport Anders leven en zorgen | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl).

eerdere publicaties

De conferentie Labyrint van ervaringsdeskundigheid bij de Hogeschool van Amsterdam. Naar aanleiding van deze conferentie is een uitgebreid verslag gemaakt van de verschillende presentaties en workshops. Bekijk het verslag van de conferentie.

Vrijwilligerswerk is niet gratis Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een redelijke vergoeding is geen sprake.

Gratis goud Magazine – uitgave over vrijwilligerswerk: wat vinden vrijwilligers randvoorwaarden voor hun werk? Zes deskundigen over kansen en barrières voor vrijwilligerswerk – februari 2017

De vrijwilliger wil helpen, maar het moet ook iets opleveren Artikel over Vrijwilligerswerk in het NRC. Bijna de helft van de Nederlanders doet wel eens onbetaald werk. Hoe houden organisaties zoals De Regenboog Groep hun vrijwilligers tevreden? En wat kunnen ‘gewone’ bedrijven daarvan leren?

Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en armoede, mooi uitgelegd door Martin Stam en Astrid Philips in het kader van de stedenestafette ‘s Hertogenbosch

Wat leiders kunnen leren van vrijwilligerswerk Artikel door Lucas Meijs & Philine Van Overbeeke op Sociale Vraagstukken. Effectieve leiders – in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid- hebben vaardigheden nodig die juist ontwikkeld kunnen worden in de civil society en door vrijwilligerswerk. Het begrijpen van de ‘zen’ van een organisatie is daarbij een vereiste.

Masterclass Verhelderen samenwerking formeel – informeel
Verslag van de gelijknamige Masterclass welke 8 juni plaatsvond.

Laten we beginnen met stilte
Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn in de Oosterparkbuurt.

Wat in de knoop opgaat schiet in de lengte te kort?
Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn, Amsterdam-Zuid.

Van dippen naar dimmen
Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn Gaasperdam/Holendrecht, Zuidoost.

Nieuw-West op zijn Best
Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn rond het Osdorpplein, Nieuw-West.

De 5 stappen naar samenwerking tussen beroepskrachten en informele zorgverleners
Doel van dit artikel is om de vergaarde kennis te delen, om interesse te wekken in de mogelijkheden van het samenspel tussen formeel en informeel en vanzelfsprekend ook om mensen hiervoor te enthousiasmeren.

Bescheiden professionals horen bij een rechtvaardige verdeling van zorgtaken
Niet de bewezen effectiviteit van zorg- en hulpverlening, maar de bereidheid om de burger ter wille te zijn, zou leidraad moeten zijn voor de verdeling van zorgtaken, meent Margo Trappenburg. Voor haar is de keuze voor de bescheiden professional onvermijdelijk en verstandig.

De participatiesamenleving inhumaan?
Socrateslezing door Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap en humanisering van instituties en organisaties aan de Universiteit van Humanistiek, Utrecht

Sociale Vraagstukken Zelf zorg organiseren

Sociale Vraagstukken (juni 2014): Zorgorganisaties missen vrijwilligers met diverse culturele achtergronden